திருமந்திரம் ( பாகம் 18 )                               (சைவசித்தாந்த ரத்தினம் நாகேந்திரம் கருணாநிதி)                                                                      முதல் தந்திரம் உபதேசம் “விண்ணின்று இழிந்து வினைக்குஈடாய் மெய்கொண்டு தண்ணின்ற தாளைத் தலைக்காவல் முன்வைத்து உண்நின்று உருக்கிஓர் ஒப்பிலா ஆனந்தக் கண்நின்று […]

(சைவசித்தாந்த ரத்தினம் நாகேந்திரம் கருணாநிதி)                          எல்லாம் இறைவன் அருள் “நந்தி அருளாலே மூலனை நாடிப்பின் நந்தி அருளாலே சதாசிவன் ஆயினேன் நந்தி அருளால் மெய்ஞ்ஞானத்துள் நண்ணினேன் நந்தி அருளால் நான் இருந்தேனே” பாடல் […]

(சைவசித்தாந்த ரத்தினம் நாகேந்திரம் கருணாநிதி)              நான் பெற்ற இன்பம் எல்லோரும் பெறவேண்டும் “நான்பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம் வான்பற்றி நின்ற மறைப்பொருள் சொல்லிடின் ஊன்பற்றி நின்ற உணர்வுறு மந்திரம் தான் பற்றப்பற்றத் தலைப்படும் […]

(சைவசித்தாந்த ரத்தினம் நாகேந்திரம் கருணாநிதி) ஞானத்தவயோகிகள் நால்வர் “நால்வரும் நாலுதிசைக்கு என்று நாதர்கள் நால்வரும் நானா விதப்பொருள் கைக்கொண்டு நால்வரும் நான்பெற்ற தெல்லாம் பெறுகஎன நால்வரும் தேவராய் நாதர் ஆனார்களே” பாடல் 70 சனகர், […]

(சைவசித்தாந்த ரத்தினம் நாகேந்திரம் கருணாநிதி)                                        நந்தி பெற்றனன் நவ ஆகமம் “சிவமாம் பரத்தினில் சத்தி சதாசிவம் உவமா மகேசர் உருத்திர தேவர் தவமால் பிரமீசர் தம்மில் தாம்பெற்ற நவ ஆகமம் எங்கள் நந்தி […]

(சைவசித்தாந்த ரத்தினம் நாகேந்திரம் கருணாநிதி)  அறுசமயச் சாத்திரப் பொருளானவன் ”ஆறங்கமாய் வரும் மாமறை ஓதியைக் கூறங்கம் ஆகக் குணம்பயில்வார் இல்லை வேறங்கம் ஆக விளைவுசெய்து அப்புறம் பேறங்கம் ஆகப் பெருக்கு கின்றாரே” பாடல் 55 […]

(சைவசித்தாந்த ரத்தினம் நாகேந்திரம் கருணாநிதி) அணையா விளக்கு ஆண்டவன் “அடியார் பரவும் அமரர் பிரானை முடியால் வணங்கி முதல்வனை முன்னிப் படியார் அருளும் பரம்பரன் எந்தை விடியா விளக்கு என்றுமேவி நின்றேனே” பாடல் 48 […]

(சைவசித்தாந்த ரத்தினம் நாகேந்திரம் கருணாநிதி) தொழுது பணிவார்க்குத் தோழனும் ஆவான் “சினம்செய்த நஞ்சுண்ட தேவர் பிரானைப் புனம்செய்த நெஞ்சிடைப் போற்ற வல்லார்க்குக் கனம்செய்த வாள்நுதல் பாகனும் அங்கே இனம்செய்த மான்போல் இணங்கிநின் றானே” பாடல் […]

(சைவசித்தாந்த ரத்தினம் நாகேந்திரம் கருணாநிதி) ஐந்தெழுத்தை ஓதி உணர்க “சாந்து கமழும் கவரியின் கந்தம்போல் வேந்தன் அமரர்க்கு அருளிய மெய்ந்நெறி ஆர்ந்த சுடரன்ன ஆயிரம் நாமமும் போந்தும் இருந்தும் புகழுகின் றேனே” பாடல் 34 […]

(சைவசித்தாந்த ரத்தினம் நாகேந்திரம் கருணாநிதி) திருவடி பணிக புண்ணியம் பெறுக “தொடர்ந்து நின்றானைத் தொழுமின் தொழுதால் படர்ந்து நின்றான் பரிபாரகம் முற்றும் கடந்து நின்றான் கமலம் மலர்மேலே உடந்திருந்தான் அடிப் புண்ணியம் ஆமே”. பாடல் […]

விழாக்கள்